Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

História

Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied vznikol 1.1.1996 ako špecializované výskumné centrum neurovied. Za prvé desaťročie svojej existencie sa stáva integrujúcim prvkom výskumu v oblasti neurovied na Slovensku.

Riaditeľ ústavu

1996 - …
prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.

Významné udalosti

2006
NIU SAV predkladá Akreditačnej komisii Vlády SR prvý Opis pre Neurovedy pre 3. stupeň vzdelávania. Akreditačná komisia SR a Ministerstvo školstva návrh schvalujú a NIU SAV sa stáva prvým oficiálnym školiacim pracoviskom pre Neurovedy.
2005
Ústav sa stáva zakladajúcim členom a koordinátorom Centra excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neurodegeneračné poruchy (ADd Centrum).
2004
16. december - Predsedníctvo SAV na svojom 58. zasadaní svojim uznesením č.1155 schválilo zriadenie Centra excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neurodegeneračné poruchy (AD centrum).
2003
31. júl - Neuroimunologický ústav SAV bol menovaný Národným referenčným laboratórium SR pre prenosné špongioformné encefalopátie na základe dosiahnutia najvyššej akreditácie EU (uznesenie Vlády SR z 31.júla 2003 uverejnené v Z.z. č.323/2003).
NIU SAV otvára v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR v priestoroch Centra Memory prvú Špecializovanú psychiatrickú ambulanciu pre Alzheimerovu chorobu s celoslovenskou pôsobnosťou.
2002
25. máj - Neuroimunologický ústav SAV spolu s Nadáciou Memory otvára spoločné pracovisko pre výstupy vedy do praxe – Centrum MEMORY.
1997
21. október - Vláda Slovenskej republiky vymenovala Neuroimunologický ústav SAV za „Národné vedecké centrum pre spoluprácu Slovenskej republiky s Medzinárodným centrom pre genetické inžinierstvo a biotechnológie“ pri OSN, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB).
11. august - Predsedníctvo SAV na svojom zasadaní uznesením č. 735, schválilo zmluvu o založení spoločného pracoviska SAV (NIU SAV) a Ministerstva pôdohospodárstva SR (Štátna veterinárna a potravinová správa SR) pod názvom Centrálne laboratórium veterinárnej biomedicíny SR (CLVB SR).
1996
1. január - Založenie Neuroimunologického ústavu.
15.február - Predseda SAV, Dr.h.c. Prof. Ing. Š.Luby, DrSc a rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Dr.h.c.Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD, podpisujú zmluvu o založení spoločného pracoviska – Centrum biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (CBMI).