Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Informácie o ústave

Novinky

Neuroimunologický ústav je výskumné centrum neurovied – multidisciplinárnej vednej oblasti, ktorá sa zaoberá nervovým systémom a pole jej pôsobnosti siaha od molekulárnej biológie nervových buniek až k biologickým základom normálneho a narušeného správania a poznávacích procesov. Ústav uskutočňuje výskum na rôznych úrovniach, od a) molekulárnej, cez b) bunkovú, c) systémovú až ku d) kognitívnej a používa pozorovania a zistenia pri hľadaní príčin neurodegenerácie a neurodegeneračných ochorení, s dôrazom na Alzheimerovu chorobu a jej blízke neurodegeneračné ochorenia (tauopatie) a priónové ochorenia. Na molekulárnej úrovni (molekulárne neurovedy) sa ústav zaoberá neurodegeneračnými zmenami molekulárnej signalizácie neurónov a odpoveďou imunitného systému na tieto podnety a stimuly (molekulárna neuroimunológia). Na bunkovej úrovni (bunkové neurovedy) ústav skúma mechanizmy neuronálnej degenerácie a účasť dráh imunitnej signalizácie na zhubných procesoch. Na systémovej úrovni (systémové neurovedy) ústav sleduje pôsobenie neurodegenerácie na fyziologické funkcie, ako senzorimotorická integrácia, koordinácia a rovnováha, neuromuskulárne funkcie a poruchy učenia a pamäti. Na kognitívnej úrovni (kognitívna neuroveda) sa ústav sústredí na dopad neurodegenerácie na kognitívne funkcie. Na dosiahnutie týchto cieľov ústav používa najnovšie neurogenomické, neurotranskriptomické, neuroproteomické a neurometabolické metódy. Ústav zastrešuje doktorandské štúdium v odboroch: a) neurovedy, b) imunológie a c) molekulárnej biológie.

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.
Riaditeľ ústavu

   
09/30/2015
Mate zaujem o PHD studium v odbore Neurovied?
Interested in PhD studies in Neuroscience? A European Training Network, sponsored by Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Actions, will recruit 15 PhD students for an interdisciplinary PhD programme including an innovative research programme with cutting edge methodology, an excellent training programme, international exchanges and a translational and collaborative orientation.".
09/25/2015
The immune and nervous systems – teamwork, ageing and diseases. 20-22/10/2015
V dňoch 20. - 22. októbra 2015 sa v Kongresovom centre Smolenice uskutoční vedecké podujatie organizované Neuroimunologickým ústavom SAV, s názvom "The immune and nervous systems – teamwork, ageing and diseases".
09/25/2015
Týždeň mozgu 14-20/3/2016
Alebo presnejšie "Týždeň uvedomenia si mozgu", je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je sprístupniť širokej laickej verejnosti v porozumiteľnej forme informácie o aktuálnom stave poznania v oblasti neurovied.


Základné informácie

Neuroimunologický ústav

- je unikátne špecializované pracovisko zamerané na výskum ľudského mozgu s dôrazom na neurodegeneračné ochorenia. NIÚ SAV uskutočňuje výskum na rôznych úrovniach, od molekulovej, cez bunkovú, systémovú až po behaviorálno-kognitívnu úroveň

- poskytuje poradenské a expertízne služby, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou ústavu.

- je štátna rozpočtová organizácia zriadená uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č.154/1 zo dňa 30.11.1995 s účinnosťou od 01.01.1996 (aktuálna Zriaďovacia listina č. 522/G/12/2008 zo dňa 13.08.2008)

- je právnicka osoba, so spôsobilosťou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Práva a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k Neuroimunologickému ústavu upravuje zákon č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

- zverejňuje a poskytuje na vyžiadanie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)

- sídli na adrese: Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava (5. Poschodie)

- Štatutárnym orgánom NIÚ SAV je riaditeľ Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c


Fakturačné údaje


Hovorilo sa o nás


Partneri

projekt Alcove