Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Vedecké poslanie ústavu

Neuroimunologický ústav je výskumné centrum neurovied – multidisciplinárnej vednej oblasti, ktorá sa zaoberá nervovým systémom a pole jej pôsobnosti siaha od molekulárnej biológie nervových buniek až k biologickým základom normálneho a narušeného správania a poznávacích procesov. Ústav uskutočňuje výskum na rôznych úrovniach, od a) molekulárnej, cez b) bunkovú, c) systémovú až ku d) kognitívnej a používa pozorovania a zistenia pri hľadaní príčin neurodegenerácie a neurodegeneračných ochorení, s dôrazom na Alzheimerovu chorobu a jej blízke neurodegeneračné ochorenia (tauopatie) a priónové ochorenia. Na molekulárnej úrovni (molekulárne neurovedy) sa ústav zaoberá neurodegeneračnými zmenami molekulárnej signalizácie neurónov a odpoveďou imunitného systému na tieto podnety a stimuly (molekulárna neuroimunológia). Na bunkovej úrovni (bunkové neurovedy) ústav skúma mechanizmy neuronálnej degenerácie a účasť dráh imunitnej signalizácie na zhubných procesoch. Na systémovej úrovni (systémové neurovedy) ústav sleduje pôsobenie neurodegenerácie na fyziologické funkcie, ako senzorimotorická integrácia, koordinácia a rovnováha, neuromuskulárne funkcie a poruchy učenia a pamäti. Na kognitívnej úrovni (kognitívna neuroveda) sa ústav sústredí na dopad neurodegenerácie na kognitívne funkcie. Na dosiahnutie týchto cieľov ústav používa najnovšie neurogenomické, neurotranskriptomické, neuroproteomické a neurometabolické metódy. Ústav zastrešuje doktorandské štúdium v odboroch: a) neurovedy, b) imunológie a c) molekulárnej biológie.

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.
Riaditeľ ústavu