Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

PhD Štúdium

NIU-SAV je školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch v rámci študijných odborov:

Prezentácia o PhD Štúdiu
  1. Molekulárna biológia v rámci študijného odboru 4.2.3. Molekulárna biológia
  2. Imunológia v rámci študijného odboru 4.2.15. Imunológia
  3. Neurovedy v rámci študijného odboru 4.2.16. Neurovedy

Rozšírte aj Vy náš pracovný kolektív!

Témy doktorandských dizertačných prác pre rok 2016/2017 budú vypísané v marci 2016.

Pracovisko: Neuroimunologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava

Informácie pre uchádzača

Svoje žiadosti prosím zasielajte prof. RNDr. Eve Kontsekovej, DrSc. na e-mailovú adresu: eva.kontsekova@savba.sk, kde obdržíte ďalšie informácie alebo faxom na číslo: +421 2 5477 4276.