Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

7. Rámcový program EÚ

"Coordination Action in support of the implementation of a Joint Programming Initiative for Combating Neurodegenerative Diseases, in particular Alzheimer's disease – JUMPAHEAD"

Hlavný Európsky Koordinátor: Prof. Philippe Amouyel, MD, PhD, Institut Pasteur de Lille, Unité d'Epidémiologie et de Santé Publique, Institut National de la Santé et de la Recherche Medicinale (INSERM), Francúzsko

Programová Téma: HEALTH-2010.4.2-8: Coordination Action in support of the implementation by participating States of a Joint Programming Initiative for combating neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer's disease.

Zástupca za Slovenskú republiku: Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc, Dr.h.c., Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied

Cieľ projektu:

Cieľom projektu "Coordination Action JUMPAHEAD" je podpora implementácie celoeurópskej iniciatívy "Joint Programming Initiative on combating neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer's disease (JPND)", zameranej na spoločný programový postup pri výskume a vývoji terapií pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neurodegeneračné ochorenia, pri starostlivosti o pacientov a eliminácii nákladov pre spoločnosť.

Neurodegeneračné ochorenia sú neliečiteľné hendikepujúce stavy vedúce k progresívnemu odumieraniu nervových buniek a strate neuronálnych a kognitívnych funkcií. V súčasnosti v Európe trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami viac ako 7 miliónov ľudí. Tieto ochorenia tvoria najrozšírenejšiu skupinu demencií a očakáva sa, že ich výskyt sa zdvojnásobí v priebehu nasledujúcich 10 rokov so starnutím európskej populácie. Tieto neurodegeneračné ochorenia tiež prispievajú viac ako 11 percentami do celkového počtu rokov života v závislosti od iných, viac ako mozgové príhody (9,5%), ochorenia pohybového ústrojenstva (8,9%) kardiovaskulárne (5,0%) a nádorové (2,4%) ochorenia. Okrem dopadu na pacientov a ich príbuzných, Alzheimerova choroba a príbuzné neurodegeneračné ochorenia ročne stoja Európsku spoločnosť viac ako 130 miliárd EUR.

Hoci naše vedomosti o neurodegeneračných ochoreniach sa výrazne zlepšili za posledných dvadsaťpäť rokov, stále ešte nepoznáme spôsob ako zastaviť progres týchto ochorení alebo ho aspoň spomaliť. Všetky dostupné terapie sú schopné nanajvýš dočasne zmierniť niektoré symptómy, ale nezvrátia chorobný proces.

Neurodegeneračné ochorenia, zvlášť Alzheimerova choroba, sú preto jednou z najväčších výziev súčasnosti. Jedinou schodnou cestou je vytvorenie širokej spolupráce v oblasti výskumu. Zámerom je zosúladiť a budovať na národných výskumných programoch v rámci EÚ a tak zvýšiť efektivitu výskumných snáh. Takto sa dosiahne rýchlejší progres v poznaní týchto ochorení, ich príčin, čo bude viesť k včasnej diagnóze, vývoju nových terapeutických a preventívnych stratégií a prísľubu efektívnejšej starostlivosti v medicínskej a sociálnej oblasti na zlepšenie kvality života pacientov a ich rodinných príslušníkov.

Na riešenie tejto celoeurópskej zdravotnej a sociálnej výzvy sa 22 Európskych krajín rozhodlo spolupracovať a zosúladiť navzájom svoje vedecké a medicínske infraštruktúry a odštartovalo spoločný program boja proti neurodegeneračným ochoreniam s dôrazom na Alzheimerovu chorobu pod jednotnou inovatívnou výskumnou iniciatívou: "Joint Programming".

Primárnym cieľom tohto pilotného programu "Joint Programming on Neurodegenerative Diseases, in Particular Alzheimer's (JPND)" je zvýšiť dopady a efektivitu výskumu v zúčastnených krajinách a identifikovať nové možnosti spolupráce na európskej úrovni. Tento zámer sa má dosiahnuť hlavne odstránením fragmentovanosti a duplicity výskumu v Európskych krajinách. Spojením znalostí, infraštruktúry a podpory medzi týmito krajinami zvýši potenciál na vedeckú spoluprácu založenú na excelentnosti a umožní účastníkom podstatne zvýšiť úroveň cieľov v konfrontácii so zdravotnou hrozbou zvyšujúceho sa výskytu neurodegenračných ochorení. Vytvorenie kritickej masy a koherentného, multidisciplinárneho prístupu je nielen žiadúce pre naplnenie vedeckých cieľov, ale v časoch ekonomickej neistoty tiež možnosť synergického využívania investícií do výskumu.

Tento nový koncept spolupráce medzi národnými výskumnými programami bol publikovaný v júli 2008 Európskou komisiou (COM(2008) 468 final, Bussels 15/07/2008). V tomto procese členské štáty definujú spoločnú víziu a strategický vedecký plán na vyriešenie závažného sociálneho a zdravotného problému, na ktorý nestačí rozsah samostatných národných programov. Vo svojom komuniké Európska komisia navrhla pragmatický postup na dosiahnutie spoločného programového riešenia v troch etapách: vytvorenie spoločnej vízie, translácia tejto vízie do strategického plánu a implementácia tohto plánu podľa adekvátnej štruktúry manažmentu.

Ciele a koordinačné plány JUMPAHEAD

7. rámcový program "JUMPAHEAD Coordination Action" vybuduje základy pre implementáciu iniciatívy "Joint Programming (JPND)" podporovaním vývoja Strategickej Výskumnej Agendy ("Strategic Research Agenda, SRA") ako aj jej disemináciu a evaluáciu. Výsledkom tohto programu bude koordinovaný celoeurópsky výskum neurodegenerácií medzi zúčastnenými štátmi, eliminácia fragmentovanosti a úplná integrácia národných výskumných programov v celoeurópskom snažení.

Hlavnými zámermi tohto projektu sú:

  1. logistická a administratívna podpora manažmentu JPND (Work Package (WP) 1)
  2. zmapovanie národných a európskych výskumných programov (WP2)
  3. definícia strategických a vedeckých priorít profitujúcich z koordinácie na európskej úrovni (WP2)
  4. definícia rámcových podmienok implementácie Strategickej výskumnej agendy (SRA) (WP3)
  5. implementácia spoločných a koordinovaných výskumných aktivít podľa požiadaviek jednotlivých záujmových skupín (pacienti, lekári a personál, verjnosť, exekutívy krajín, súkromný sektor) (WP3)
  6. zapojenie jednotlivých záujmových skupín cez kominkačný plán na zabezpečenie úplnej translácie vedeckých výstupov do praxe a politiky (WP4)
  7. evaluácia a monitorovanie spoločných aktivít (WP5)

Projekt JUMPAHEAD v súčasnosti združuje 22 štátov (Albánsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko a Veľká Británia).

Riadiacim orgánom je "Management Board" (MB), ktorého členom je aj prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr. h.c. "Scientific Advisory Board" zložený zo špičkových európskych a mimoeurópskych vedcov dohliada na vedeckú kvalitu zámerov a cieľov projektu.

Význam projektu pre Slovenskú republiku

Na vyriešenie tak komplexného problému akým sú prevencia a liečba neurodegeneračných ochorení je nevyhnutné aby špičkoví vedci z rôznych oblastí vedy spolupracovali pod koherentným programom.

Implementácia JUMPAHEAD/JPND uľahčí slovenskej vedeckej komunite prístup do medzinárodných (európskych) konzorcií a spoluprác. Koordináciou jednotlivých národných programov zameraných na neurodegeneračné ochorenia tento projekt zníži duplicitu výskumu, neopodstatnenú kompetenciu s výskumnými skupinami v rámci Európy. Naopak, poskytne slovenskej vede možnosť zapojiť sa do riešenia komplexných a náročných projektov, ktoré nie sú realizovateľné na národnej úrovni. Vytvorí predpoklady na aktívne zapojenie slovenských vedcov a lekárov do populačných štúdií genetických determinantov vzniku Alzheimerovej choroby. Mimoriadne uľahčí prístup ku vzácnym, podrobne charakterizovaným vzorkám tkanív pacientov s Alzheimerovou chorobou v rôznych štádiách jej vývoja, čo je nevyhnutným predpokladom pre výskum vzniku a etiológie tohto neliečiteľného ochorenia. Projekt zefektívni aj získavanie najnovších poznatkov o zdravotnej starostlivosti o pacientov s demenciami pre slovenské zdravotnícke inštitúcie a lekárov a tiež umožní výmenné stáže na špičkové medicínske pracoviská v Európe.

V neposlednom rade aktívna účasť Slovenska v tomto programe uľahčí zapájanie slovenských výskumných a zdravotných inštitúcií do budúcich európskych projektov Rámcových programov (7. a 8. RP).