Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Centrum excelentnosti pre výskum mozgu

 1. Názov CE SAV

  Centrum excelentnosti pre výskum mozgu

 2. Vedúci CE SAV

  Novák Michal, Prof., MVDr., DrSc., Dr.h.c. – Neuroimunologický ústav SAV

 3. Spoluriešiteľské organizácie
  • Neurobiologický ústav SAV
  • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
  • Jesseniova Lekárska fakulta UK, Martin
  • Lekárska fakulta UK, Bratislava
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
  • Centrum Memory
 4. Hlavný zámer CE SAV

  Cieľom projektu je vybudovať integrovanú platformu excelentných výskumných a klinických pracovísk zameraných na výskum mozgu. Projekt je zacielený na štúdium ľudských neurodegeneračných (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba) a neurovývinových ochorení mozgu (autizmus, Aspergerov syndróm), cerebrovaskulárnych ochorení a bunkovej terapie.

 5. Vedecko spoločenský význam CE SAV

  Slovensko postráda realizačnú platformu, ktorá by dokázala integrovať pracoviská so zameraním na výskum mozgu a koordinovať ich aktivity na regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni. Vznik integrovanej platformy pre výskum ľudského mozgu s prepojením na celonárodnú a medzinárodnú sieť excelentných vedecko-výskumných pracovísk bude viesť k vytvoreniu kritickej masy odbornej komunity v oblasti výskumu mozgu, ktorá bude schopná úspešne riešiť globálne projekty zamerané na štúdium mozgu. Projekt umožní vytvoriť komunikačnú sieť integrovaných pracovísk, vytvorí podmienky pre efektívnu realizáciu projektov zameraných na výskum mozgu a zvýši úspešnosť slovenských neurovied v medzinárodnom kontexte. Projekt bude špecificky zameraný na kľúčové neurodegeneračné ochorenia (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba) a neurovývinové ochorenia ľudského mozgu (Aspergerov syndróm, autizmus) ako aj na moderné liečebné postupy traumatických poranení miechy. Vedecko-výskumné zámery projektu zahŕňajú komplexné analýzy neuroproteómu mozgu, identifikácie patologických foriem poškodených bielkovín v ľudských neurodegeneračných ochoreniach, hľadanie nových biologických markerov pre Parkinsonovu chorobu, sledovanie etiopatogenetických ukazovateľov neurovývinových ochorení ako aj validovanie nových regeneračných prístupov traumatických poranení miechy.