Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

AD centrum, 2005 – 2008

 1. Názov CE SAV

  Centrum excelentnosti pre Alzheimerovu chorobu a príbuzné neurodegeneračné poruchy

 2. Vedúci CE SAV

  Novák Michal, Prof., MVDr., DrSc., Dr.h.c. – Neuroimunologický ústav SAV

 3. Spoluriešiteľské organizácie

  • Neurobiologický ústav SAV, Košice
  • Imunologický ústav LF UK, Bratislava
  • Neurochirurgická klinika LF UPJŠ, Košice
  • Ústav mikrobiológie a imunológie (Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
  • Geriatrická klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava
  • Centrum Memory, Bratislava

 4. Hlavný zámer CE SAV

  Základným cieľom centra je urýchliť napredovanie základného výskumu v oblasti neurodegeneračných ochorení a poškodenia miechy a zabezpečiť prenos a využitie poznatkov do klinickej praxe. Komplexný, integrovaný prístup skvalitní efektívnosť výskumu zameraného na neurodegeneračné ochorenia a regeneráciu CNS a súčasne zvýši konkurencieschopnosť a medzinárodnú atraktívnosť slovenskej vedy v tejto oblasti.

  Centrum má vytýčené nasledovné ťažiskové ciele:

  1. Molekulárna analýza skorých patologických procesov pri AD a príbuzných neurodegeneračných ochoreniach.
  2. Vývoj molekulárno-genetických metód pre analýzu mutácii v génoch majúcich vzťah k diagnostike AD.
  3. Štúdium asociácie Alzheimerovej choroby, prionóz a taonóz s alelami hlavného histokompatibilného komplexu človeka (HLA).
  4. Vývoj nových biochemických a imunologických nástrojov, ktoré umožnia spoľahlivo diferencovať medzi rôznymi tauopatiami.
  5. Aktívny výber jedincov potenciálne postihnutých s AD. Overenie a validovanie navrhovaných skríningových postupov v spolupráci s klinickými pracoviskami.
  6. Štúdium patofyziologických mechanizmov v ischemizovanom a traumaticky poškodenom tkanive miechy, s cieľom minimalizovať degeneračné procesy.
  7. Sledovanie príčin obmedzenej regenerability v dospelom CNS s cieľom optimalizovať podmienky pre dlhodobú regeneráciu.
  8. Zabezpečenie prístupu klinických pracovísk ku kvalitnej diagnostike AD a príbuzných neurodegeneračných ochorení a možnosti náhrady nervového tkaniva transplantátmi.
  9. Harmonizácia a validácia metodických postupov pre včasnú diagnostiku AD.

 5. Najvýznamnejšie dosiahnuté výsledky CE SAV

  1. Hyperphosphorylated truncated protein tau induces caspase-3 independent apoptosis-like pathway in the Alzheimer's Disease cellular model. Zilkova, M (Zilkova, Monika); Zilka, N (Zilka, Norbert); Kovac, A (Kovac, Andrej); Kovacech, B (Kovacech, Branislav); Skrabana, R (Skrabana, Rostislav); Skrabanova, M (Skrabanova, Michaela); Novak, M (Novak, Michal), JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE, Volume: 23, Issue: 1, Pages: 161-U173, DOI: 10.3233/JAD-2010-101434, Published: 2011.
  2. Tau Truncation is a Productive Posttranslational Modification of Neurofibrillary Degeneration in Alzheimer's Disease. Kovacech, B (Kovacech, B.); Novak, M (Novak, M.), CURRENT ALZHEIMER RESEARCH, Volume: 7, Issue: 8, Pages: 708-716, DOI: 10.2174/156720510793611556, Published: DEC 201.
  3. Genetic background modifies neurodegeneration and neuroinflammation driven by misfolded human tau protein in rat model of tauopathy: implication for immunomodulatory approach to Alzheimer's disease. Stozicka, Z (Stozicka, Zuzana); Zilka, N (Zilka, Norbert); Novak, P (Novak, Petr); Kovacech, B (Kovacech, Branislav); Bugos, O (Bugos, Ondrej); Novak, M (Novak, Michal), JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION, Volume: 7, Article Number: 64, DOI: 10.1186/1742-2094-7-64, Published: OCT 12 2010.
  4. Transition of Tau Protein from Disordered to Misordered in Alzheimer's Disease. Kovacech, B (Kovacech, Branislav); Skrabana, R (Skrabana, Rostislav); Novak, M (Novak, Michal), NEURODEGENERATIVE DISEASES, Volume: 7, Issue: 1-3, Special Issue: SI, Pages: 24-27, DOI: 10.1159/000283478, Published: 2010.
  5. Posterior Fossa Extradural Haematomas. Balik, V (Balik, V.); Lehto, H (Lehto, H.); Hoza, D (Hoza, D.); Sulla, I (Sulla, I.); Hernesniemi, J (Hernesniemi, J.), CENTRAL EUROPEAN NEUROSURGERY, Volume: 71, Issue: 4, Pages: 167-172, DOI: 10.1055/s-0030-1249046, Published: NOV 2010.
  6. Effects of Long-Term FK506 Administration on Functional and Histopathological Outcome after Spinal Cord Injury in Adult Rat. Saganova, K (Saganova, Kamila); Orendacova, J (Orendacova, Judita); Sulla, I (Sulla, Igor, Jr.); Filipcik, P (Filipcik, Peter); Cizkova, D (Cizkova, Dasa); Vanicky, I (Vanicky, Ivo), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 29, Issue: 6-7, Pages: 1045-1051, DOI: 10.1007/s10571-009-9395-1, Published: SEP 2009.
  7. New Age of Neuroproteomics in Alzheimer's Disease Research. Kovacech, B (Kovacech, Branislav); Zilka, N (Zilka, Norbert); Novak, M (Novak, Michal), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 29, Issue: 6-7, Pages: 799-805, DOI: 10.1007/s10571-009-9358-6, Published: SEP 2009.
  8. Beyond the Rat Models of Human Neurodegenerative Disorders. Bugos, O (Bugos, Ondrej); Bhide, M (Bhide, Mangesh); Zilka, N (Zilka, Norbert) CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 29, Issue: 6-7, Pages: 859-869, DOI: 10.1007/s10571-009-9367-5, Published: SEP 2009.
  9. Cortical and Hippocampal Neurons from Truncated Tau Transgenic Rat Express Multiple Markers of Neurodegeneration. Filipcik, P (Filipcik, Peter); Cente, M (Cente, Martin); Krajciova, G (Krajciova, Gabriela); Vanicky, I (Vanicky, Ivo); Novak, M (Novak, Michal), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 29, Issue: 6-7, Pages: 895-900, DOI: 10.1007/s10571-009-9372-8, Published: SEP 2009.
  10. Improved Behavioral Response as a Valid Biomarker for Drug Screening Program in Transgenic Rodent Models of Tauopathies. Korenova, M (Korenova, Miroslava); Stozicka, Z (Stozicka, Zuzana), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 29, Issue: 6-7, Pages: 937-944, DOI: 10.1007/s10571-009-9378-2, Published: SEP 2009.
  11. Misfolded tau protein and disease modifying pathways in transgenic rodent models of human tauopathies. Zilka, N (Zilka, Norbert); Korenova, M (Korenova, Miroslava); Novak, M (Novak, Michal), ACTA NEUROPATHOLOGICA, Volume: 118, Issue: 1, Pages: 71-86, DOI: 10.1007/s00401-009-0499-y, Published: JUL 2009.
  12. Rat tau proteome consists of six tau isoforms: implication for animal models of human tauopathies. Hanes, J (Hanes, Jozef); Zilka, N (Zilka, Norbert); Bartkova, M (Bartkova, Miriam); Caletkova, M (Caletkova, Miroslava); Dobrota, D (Dobrota, Dusan); Novak, M (Novak, Michal), JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY, Volume: 108, Issue: 5, Pages: 1167-1176, DOI: 10.1111/j.1471-4159.2009.05869.x, Published: MAR 2009.
  13. NeuroScale, the battery of behavioral tests with novel scoring system for phenotyping of transgenic rat model of tauopathy. Korenov, M (Korenov, Miroslava); Zilk, N (Zilk, Norbert); Stozicka, Z (Stozicka, Zuzana); Bugos, O (Bugos, Ondrej); Vanicky, I (Vanicky, Ivo); Novak, M (Novak, Michal), JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, Volume: 177, Issue: 1, Pages: 108-114, DOI: 10.1016/j.jneumeth.2008.09.027, Published: FEB 15 2009.
  14. Ischemic Tolerance: The Mechanisms of Neuroprotective Strategy. Lehotsky, J (Lehotsky, Jan); Burda, J (Burda, Jozef); Danielisova, V (Danielisova, Viera); Gottlieb, M (Gottlieb, Miroslav); Kaplan, P (Kaplan, Peter); Saniova, B (Saniova, Beata), ANATOMICAL RECORD-ADVANCES IN INTEGRATIVE ANATOMY AND EVOLUTIONARY BIOLOGY, Volume: 292, Issue: 12, Pages: 2002-2012, DOI: 10.1002/ar.20970, Published: DEC 2009.
  15. Immunohistochemical Study of Postnatal Neurogenesis After Whole-body Exposure to Electromagnetic Fields: Evaluation of Age- and Dose-Related Changes in Rats. Orendacova, J (Orendacova, Judita); Racekova, E (Racekova, Eniko); Orendac, M (Orendac, Martin); Martoncikova, M (Martoncikova, Marcela); Saganova, K (Saganova, Kamila); Lievajova, K (Lievajova, Kamila); Abdiova, H (Abdiova, Henrieta); Labun, J (Labun, Jan); Galik, J (Galik, Jan), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 29, Issue: 6-7, Pages: 981-990, DOI: 10.1007/s10571-009-9385-3, Published: SEP 2009.
  16. Preconditioning as a Possible Protective Mechanism in the Spinal Cord Ischemia. Radonak, J (Radonak, Jozef); Cizkova, D (Cizkova, Dasa); Lukacova, N (Lukacova, Nadezda); Kluchova, D (Kluchova, Darina); Ostro, A (Ostro, Alexander); Galik, J (Galik, Jan), ACTA VETERINARIA BRNO, Volume: 78, Issue: 2, Pages: 307-U136, DOI: 10.2754/avb200978020307, Published: JUN 2009.
  17. Truncated tau expression levels determine life span of a rat model of tauopathy without causing neuronal loss or correlating with terminal neurofibrillary tangle load. Koson, P (Koson, Peter); Zilka, N (Zilka, Norbert); Kovac, A (Kovac, Andrej); Kovacech, B (Kovacech, Branislav); Korenova, M (Korenova, Miroslava); Filipcik, P (Filipcik, Peter); Novak, M (Novak, Michal), EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE, Volume: 28, Issue: 2, Pages: 239-246, DOI: 10.1111/j.1460-9568.2008.06329.x, Published: JUL 2008.
  18. Chaperone-like Antibodies Targeting Misfolded Tau Protein: New Vistas in the Immunotherapy of Neurodegenerative Foldopathies. Zilka, N (Zilka, Norbert); Kontsekova, E (Kontsekova, Eva); Novak, M (Novak, Michal), JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE, Volume: 15, Issue: 2, Pages: 169-179, Published: 2008.
  19. Limited minocycline neuroprotection after balloon-compression spinal cord injury in the rat. Saganova, K (Saganova, Kamila); Orendacova, J (Orendacova, Judita); Cizkova, D (Cizkova, Dasa); Vanicky, I (Vanicky, Ivo), NEUROSCIENCE LETTERS, Volume: 433, Issue: 3, Pages: 246-249, DOI: 10.1016/j.neulet.2008.01.041, Published: MAR 15 2008.
  20. Expression of c-Fos in the parabrachial nucleus following peripheral nerve injury in rats. Jergova, S (Jergova, Stanislava); Kolesar, D (Kolesar, Dallbor); Cizkova, D (Cizkova, Dasa), EUROPEAN JOURNAL OF PAIN, Volume: 12, Issue: 2, Pages: 172-179, DOI: 10.1016/j.ejpain.2007.04.003, Published: FEB 2008.
  21. Meningioma 40 Years after Radiation Therapy for Retinoblastoma: Genetic and Phenotypic Analysis, and Minireview of Literature. Balik, V (Balik, V.); Sarissky, M (Sarissky, M.); Lohmann, D (Lohmann, D.); Sulla, I (Sulla, I.), ZENTRALBLATT FUR NEUROCHIRURGIE, Volume: 69, Issue: 4, Pages: 194-199, DOI: 10.1055/s-2008-1077079, Published: NOV 2008.
  22. Effect of paternal exposure to gamma rays on juvenile rat forebrain. Balentova, S (Balentova, Sona); Raekova, E (Racekova, Eniko); Misurova, E (Misurova, Eva), NEUROTOXICOLOGY AND TERATOLOGY, Volume: 29, Issue: 4, Pages: 521-526, DOI: 10.1016/j.ntt.2007.03.063, Published: JUL-AUG 2007.
  23. Functional recovery in rats with ischemic paraplegia after spinal grafting of human spinal stem cells. Cizkova, D (Cizkova, D.); Kakinohana, O (Kakinohana, O.); Kucharova, K (Kucharova, K.); Marsala, S (Marsala, S.); Johe, K (Johe, K.); Hazel, T (Hazel, T.); Hefferan, MP (Hefferan, M. P.); Marsala, M (Marsala, M.), NEUROSCIENCE, Volume: 147, Issue: 2, Pages: 546-560, DOI: 10.1016/j.neuroscience.2007.02.065, Published: JUN 29 2007.
  24. The influence of ischemia/reperfusion on nNOS-immunoreactivity and NADPH-diaphorase activity in the superficial dorsal horns of spinal cord lumbosacral segments in rabbits. Schreiberova, A (Schreiberova, A.); Lackova, M (Lackova, M.); Kolesar, D (Kolesar, D.); Jergova, S (Jergova, S.); Davidova, A (Davidova, A.); Lukasova, N (Lukasova, N.); Marsala, J (Marsala, J.), JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY, Volume: 101, Supplement: 1, Pages: 40-41, Published: JUN 2007.
  25. Effect of low-dose irradiation on proliferation dynamics in the rostral migratory stream of adult rats. Balentova, S (Balentova, S.); Racekova, E (Racekova, E.); Misurova, E (Misurova, E.), FOLIA BIOLOGICA, Volume: 53, Issue: 3, Pages: 74-78, Published: 2007.
  26. Neurobiological effects of microwave exposure: A review focused on morphological findings in experimental animals. Orendacova, J (Orendacova, J.); Orendac, M (Orendac, M.); Racekova, E (Racekova, E.); Marsala, J (Marsala, J.), ARCHIVES ITALIENNES DE BIOLOGIE, Volume: 145, Issue: 1, Pages: 1-12, Published: JAN 2007.
  27. An olfactory bulbectomy model to study plasticity of the nervous system in rat: A review focused on published data from the Slovak republic. Racekova, E (Racekova, Eniko); Orendacova, J (Orendacova, Judita), INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, Volume: 117, Issue: 8, Pages: 1067-1090, DOI: 10.1080/00207450600912271, Published: 2007.
  28. Expression of a truncated tau protein induces oxidative stress in a rodent model of tauopathy. Cente, M (Cente, Martin); Filipcik, P (Filipcik, Peter); Pevalova, M (Pevalova, Miroslava); Novak, M (Novak, Michal), EUROPEAN JOURNAL OF NEUROSCIENCE, Volume: 24, Issue: 4, Pages: 1085-1090, DOI: 10.1111/j.1460-9568.2006.04986.x, Published: AUG 2006.
  29. Cell proliferation in the adult rat rostral migratory stream following exposure to gamma irradiation. Balentova, S (Balentova, Sona); Racekova, E (Racekova, Eniko); Martoncikova, M (Martoncikova, Marcela); Misurova, E (Misurova, Eva), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 26, Issue: 7-8, Pages: 1130-1139, DOI: 10.1007/s10571-006-9067-3, Published: NOV 2006.
  30. Transplants of human mesenchymal stem cells improve functional recovery after spinal cord injury in the rat. Cizkova, D (Cizkova, Dasa); Rosocha, J (Rosocha, Jan); Vanicky, I (Vanicky, Ivo); Jergova, S (Jergova, Stanislava); Cizek, M (Cizek, Milan), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 26, Issue: 7-8, Pages: 1167-1180, DOI: 10.1007/s10571-006-9093-1, Published: NOV 2006.
  31. The number of proliferating cells in the rostral migratory stream of rat during the first postnatal month. Martoncikova, M (Martoncikova, Marcela); Racekova, E (Racekova, Eniko); Orendacova, J (Orendacova, Judita), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 26, Issue: 7-8, Pages: 1453-1461, DOI: 10.1007/s10571-006-9039-7, Published: NOV 2006.
  32. Fluoro-Jade B staining following zymosan microinjection into the spinal cord white matter. Saganova, K (Saganova, Kamila); Burda, J (Burda, Jozef); Orendacova, J (Orendacova, Judita); Cizkova, D (Cizkova, Dasa); Vanicky, I (Vanicky, Ivo), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 26, Issue: 7-8, Pages: 1463-1473, DOI: 10.1007/s10571-006-9081-5, Published: NOV 2006.
  33. Long-term changes in spinal cord evoked potentials after compression spinal cord injury in the rat. Vanicky, I (Vanicky, Ivo); Ondrejcak, T (Ondrejcak, Tomas); Ondrejcakova, M (Ondrejcakova, Miriam); Sulla, I (Sulla, Igor); Galik, J (Galik, Jan), CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY, Volume: 26, Issue: 7-8, Pages: 1521-1539, DOI: 10.1007/s10571-006-9071-7, Published: NOV 2006.
  34. Fluoro-Jade B evidence of induced ischemic tolerance in the rat spinal cord ischemia: Physiological, neurological and histopathological consequences. Orendacova, J (Orendacova, J); Ondrejcak, T (Ondrejcak, T); Kucharova, K (Kucharova, K); Cizkova, D (Cizkova, D); Jergova, S (Jergova, S); Mitruskova, B (Mitruskova, B); Racekova, E (Racekova, E); Vanicky, I (Vanicky, I); Marsala, J (Marsala, J), GENERAL PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS, Volume: 24, Issue: 1, Pages: 75-87, Published: MAR 2005.

 6. Vedecko spoločenský význam CE SAV

  Demografické trendy na Slovensku poukazujú na progresívne zvyšovanie podielu staršej populácie, čo je spojené s nárastom neurodegeneračných ochorení, medzi ktorými má kľúčové postavenie Alzheimerova demencia (AD). Príčiny a mechanizmy patogenézy AD a príbuzných neurodegeneračných ochorení sú doteraz objasnené len čiastočne. Úplne absentujú signifikantné markery na úrovni génu alebo proteínu, ktoré by jednoznačne umožnili diagnostikovať ochorenie v skorých štádiách. Úlohou centra je prispieť k multidisciplinárnemu a integrovanému riešeniu týchto otázok a tým pomôcť pri prevencii a liečbe neurodegeneračných ochorení. Centrum združuje pracoviská základného výskumu, klinické pracoviská a diagnostické strediská so skúsenosťami z oblasti neurodegenerácie, čím zabezpečuje efektívne prepojenie výskumu s odborníkmi v zdravotníctve, ako aj s rodinami pacientov. Zameriava sa aj na výskum presnejších diagnostických a terapeutických prostriedkov, na vývoj a harmonizáciu nových metodológií kliník a zariadení sociálnych služieb. Výskum je prepojený s aktívnym monitorovaním AD prostredníctvom Centra Memory a klinických pracovísk.