Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Štrukturálne fondy EÚ

Cieľom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je vyrovnávať rozdiely medzi bohatými a chudobnými regiónmi v členských krajinách Európskej únie. Táto politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi a vyznačuje sa poskytovaním finančnej pomoci do regiónov, ktoré nedosahujú primeranú úroveň ekonomického a sociálneho rozvoja. Pomoc sa realizuje pomocou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky.

Pre obdobie rokov 2007-2013 bude regionálna politika realizovaná prostredníctvom týchto štrukturálnych fondov:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR/ERDF) – fond pomáha znižovať regionálne rozdiely v rámci Európskej únie. EFRR sa bude zameriavať hlavne na podporu trvalo udržateľného integrovaného regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti, zlepšenie konkurencieschopnosti a územnej spolupráce.

  Priority financovania zahŕňajú výskum a inovácie, ochranu životného prostredia a prevenciu rizík, pričom investície do infraštruktúry budú naďalej zohrávať významnú úlohu najmä v menej rozvinutých regiónoch.

 • Európsky sociálny fond (ESF) – ESF prispieva k prioritám Spoločenstva, pokiaľ ide o posilňovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí. Pomoc z ESF by mala zameriavať najmä na tieto kľúčové oblasti:

  • zlepšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov
  • skvalitňovanie ľudského kapitálu, rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce
  • posilňovanie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb
  • boj proti diskriminácii
  • motivovanie ekonomicky neaktívnych osôb, aby vstúpili na trh práce
  • podporu partnerstiev pre reformu v oblasti zamestnanosti a inklúzie

V súčastnosti spolupracujeme na nasledujúcich projektoch:

Európsky fond regionálneho rozvoja Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Operačný program výskum a vývoj

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.