Neuroimunologický ústav
Slovenskej akadémie vied
Home    Anglická verzia

Informácie o ústave

Novinky

Neuroimunologický ústav je výskumné centrum neurovied – multidisciplinárnej vednej oblasti, ktorá sa zaoberá nervovým systémom a pole jej pôsobnosti siaha od molekulárnej biológie nervových buniek až k biologickým základom normálneho a narušeného správania a poznávacích procesov. Ústav uskutočňuje výskum na rôznych úrovniach, od a) molekulárnej, cez b) bunkovú, c) systémovú až ku d) kognitívnej a používa pozorovania a zistenia pri hľadaní príčin neurodegenerácie a neurodegeneračných ochorení, s dôrazom na Alzheimerovu chorobu a jej blízke neurodegeneračné ochorenia (tauopatie) a priónové ochorenia. Na molekulárnej úrovni (molekulárne neurovedy) sa ústav zaoberá neurodegeneračnými zmenami molekulárnej signalizácie neurónov a odpoveďou imunitného systému na tieto podnety a stimuly (molekulárna neuroimunológia). Na bunkovej úrovni (bunkové neurovedy) ústav skúma mechanizmy neuronálnej degenerácie a účasť dráh imunitnej signalizácie na zhubných procesoch. Na systémovej úrovni (systémové neurovedy) ústav sleduje pôsobenie neurodegenerácie na fyziologické funkcie, ako senzorimotorická integrácia, koordinácia a rovnováha, neuromuskulárne funkcie a poruchy učenia a pamäti. Na kognitívnej úrovni (kognitívna neuroveda) sa ústav sústredí na dopad neurodegenerácie na kognitívne funkcie. Na dosiahnutie týchto cieľov ústav používa najnovšie neurogenomické, neurotranskriptomické, neuroproteomické a neurometabolické metódy. Ústav zastrešuje doktorandské štúdium v odboroch: a) neurovedy, b) imunológie a c) molekulárnej biológie.

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., Dr.h.c.
Riaditeľ ústavu

   
05/27/2009
Konferencia: 06/14-18/2009
Neuroimunologický ústav SAV organizuje konferenciu s názvom: The century of the Alzheimer's Brain Interactome.

04/01/2009
Verejná súťaž
Neuroimunologický ústav SAV vyhlasuje verejnú súťaž na kompletný Real-Time PCR systém na detekciu a kvantifikáciu nukleových kyselín.

01/02/2008
Týždeň mozgu: 03/16-22/2009
Týždeň mozgu, alebo presnejšie "Týždeň uvedomenia si mozgu", je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je sprístupniť širokej laickej verejnosti v porozumiteľnej forme informácie o aktuálnom stave poznania v oblasti neurovied.

Hovorilo sa o nás


Partneri

projekt Alcove