National Projects

ASTRO-AD – 3D in vitro model Alzheimerovej choroby s využitím astrocytov derivovaných z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových buniek
3D In vitro Modelling of Alzheimer’s Disease using Astrocytes derived from Induced Pluripotent Stem Cells
Program: SRDA
Project leader: prof. MUDr. Syková Eva DrSc.
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2021
TraumiRNA – Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja
Identification of molecular mechanisms induced by traumatic brain injury in ice hockey players
Program: SRDA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2021
Neuronálne koreláty kognitívnej dysfunkcie Alzheimerovej choroby
Neuronal correlates of cognitive dysfunction in Alzheimer`s disease
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Uhrínová Ivana PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii
The tryptophan kynurenine pathway- therapeutic strategy for neuroprotection in tauopathies
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Majerová Petra PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Vplyv patologického Tau proteínu na neuronálnu diferenciáciu a mitochondriálny metabolizmus
Effect of pathological Tau protein on neuronal differentiation and mitochondrial metabolism
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Weisová Petronela PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Využitie zvieracích modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie
Use of animal models for tauopathies for identification of molecular pathways involved in the etiology of neurofibrillary degeneration
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hanes Jozef PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
TAUPET – Vývoj nových neurozobrazovacích prístupov na predklinickú diagnostiku tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre tau-špecifické nanoprotilátky
Development of new neuro-imaging approaches for preclinical diagnosis of tauopathies using transport peptides for tau specific nanobodies
Program: Other projects
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Duration: 1.12.2018 – 31.12.2020
Zmeny v hladine cirkulujúcich miRNA u hráčov ľadového hokeja po úrazoch hlavy: potenciálny marker poškodenia mozgu
Changes in plasmatic miRNA level in ice-hockey players after the head injury: potential marker of traumatic brain injury
Program: VEGA
Project leader: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
Štúdium funkčných bio-implantátov a bunkovej terapia pre regeneráciu CNS
Study of functional bio-implants and cell therapy for the CNS regeneration
Program: SRDA
Project leader: doc. MVDr. Čížková Daša DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Využitie animálnych modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie
Use of animal models for tauopathies for identification of molecular pathways involved in the etiology of neurofibrillary degeneration
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kováčech Branislav PhD.
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2020
Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou
Immunogenetic markers in Slovak patients with Alzheimer´s disease
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Modelovanie interakčných mechanizmov medzi neurónmi a gliovými bunkami v Alzheimerovej chorobe
Modeling of interactions between neurons and glial cells in Alzheimer\’s disease
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žilková Monika PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv stravy bohatej na tuky na fyziólogiu neurónov CNS, funkciu synapsií a pathologické procesy v neurodegenerácii
The effect of high-fat diet on the physiology of CNS neurons, their synapses and pathological processes in neurodegeneration
Program: VEGA
Project leader: MSc. Jadhav Santosh PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
MEITEC_PRE_CNS – Vývoj MEtódy na stratifikáciu pacientov po traumatickom poškodení mozgu a Identifikáciu nových TErapeutických Cieľov PRE personalizovanú liečbu a prevenciu neurodegenerácie
Program: Other projects
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Duration: 1.12.2018 – 31.12.2019