National Projects

Štúdium funkčných bio-implantátov a bunkovej terapia pre regeneráciu CNS
Study of functional bio-implants and cell therapy for the CNS regeneration
Program: SRDA
Project leader: doc. MVDr. Čižková Dáša DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Využitie animálnych modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie
Use of animal models for tauopathies for identification of molecular pathways involved in the etiology of neurofibrillary degeneration
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kováčech Branislav PhD.
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2020
Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou
Immunogenetic markers in Slovak patients with Alzheimer´s disease
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Modelovanie interakčných mechanizmov medzi neurónmi a gliovými bunkami v Alzheimerovej chorobe
Modeling of interactions between neurons and glial cells in Alzheimer\’s disease
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žilková Monika PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv stravy bohatej na tuky na fyziólogiu neurónov CNS, funkciu synapsií a pathologické procesy v neurodegenerácii
The effect of high-fat diet on the physiology of CNS neurons, their synapses and pathological processes in neurodegeneration
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Jadhav Santosh PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Dokáže aktívna stimulácia mozgu zastaviť šírenie neurofibrilárnej degenerácie?
Is it possible to stop the spreading of neurofibrillary degeneration by active stimulation of the brain?
Program: VEGA
Project leader: Doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Inhibícia expresie prirodzene nezvinutých proteínov a jej dôsledky pre progresiu neurodegeneratívnych zmien
Inhibtion of expression of natively unfolded proteins and its consequence for progression of neurodegeneration
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
MOLEKULÁRNY PROFIL MIRNA A ZMENY GÉNOVEJ EXPRESIE V MODELI ĽUDSKÝCH TAUOPATIÍ
Molecular profiling of miRNA and gene expression changes in a model of human tauopathy
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Čente Martin PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Starnutie imunitného systému a biologické markery imunosenescencie
The aging of the immune system and biomarkers of human immunosenescence
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Prčina Michal PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
ŠTRUKTÚRA SEKVENČNE HOMOLÓGNYCH EPITOPOV VIACNÁSOBNE PRÍTOMNÝCH NA MOLEKULE PRIRODZENE NEUSPORIADANÉHO PROTEÍNU TAU
Structural study of multiple homologous epitopes present on the molecule of intrinsically disordered protein tau
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Zmeny funkcie kôrových neurónov pri Alzheimerovej chorobe
Functional impact of Alzheimer\’s disease on cortical neurons
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018