National Projects

Štúdium funkčných bio-implantátov a bunkovej terapia pre regeneráciu CNS
Study of functional bio-implants and cell therapy for the CNS regeneration
Program: SRDA
Project leader: MVDr. Čižková Dáša DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou
Immunogenetic markers in Slovak patients with Alzheimer´s disease
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Dokáže aktívna stimulácia mozgu zastaviť šírenie neurofibrilárnej degenerácie?
Is it possible to stop the spreading of neurofibrillary degeneration by active stimulation of the brain?
Program: VEGA
Project leader: Doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
Inhibícia expresie prirodzene nezvinutých proteínov a jej dôsledky pre progresiu neurodegeneratívnych zmien
Inhibtion of expression of natively unfolded proteins and its consequence for progression of neurodegeneration
Program: VEGA
Project leader: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
MOLEKULÁRNY PROFIL MIRNA A ZMENY GÉNOVEJ EXPRESIE V MODELI ĽUDSKÝCH TAUOPATIÍ
Molecular profiling of miRNA and gene expression changes in a model of human tauopathy
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Kosoň Peter PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Starnutie imunitného systému a biologické markery imunosenescencie
The aging of the immune system and biomarkers of human immunosenescence
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vince Kážmérová Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
ŠTRUKTÚRA SEKVENČNE HOMOLÓGNYCH EPITOPOV VIACNÁSOBNE PRÍTOMNÝCH NA MOLEKULE PRIRODZENE NEUSPORIADANÉHO PROTEÍNU TAU
Structural study of multiple homologous epitopes present on the molecule of intrinsically disordered protein tau
Program: VEGA
Project leader: Ing. Cehlár Ondrej PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018
Zmeny funkcie kôrových neurónov pri Alzheimerovej chorobe
Functional impact of Alzheimer\’s disease on cortical neurons
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
MODEL BUNKOVEJ KOMUNIKÁCIE MEDZI NERVOVÝM A IMUNITNÝM SYSTÉMOM V ALZHEIMEROVEJ CHOROBE
The model of the neuroimmune crosstalk in Alzheimer´s disease
Program: SRDA
Project leader: Doc. MVDr. Žilka Norbert DrSc.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
VÝVOJ NOVÉHO PEPTIDOVÉHO SYSTÉMU PRE TRANSPORT LIEČIV DO MOZGU
Development of novel peptide based system for delivery of therapeutics into the brain
Program: SRDA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2018
POŠKODENIE MOZGOVO-CIEVNEJ BARIÉRY V PROSTREDÍ NEURODEGENERÁCIE U TRANSGÉNNYCH POTKANÍCH MODELOV PRE TAUOPÁTIE
Damage of the blood-brain barrier of transgenic rat models for tauopathies
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2017