National Projects

Štúdium funkčných bio-implantátov a bunkovej terapia pre regeneráciu CNS
Study of functional bio-implants and cell therapy for the CNS regeneration
Program: SRDA
Project leader: doc. MVDr. Čižková Dáša DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Využitie animálnych modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie
Use of animal models for tauopathies for identification of molecular pathways involved in the etiology of neurofibrillary degeneration
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Kováčech Branislav PhD.
Duration: 1.7.2017 – 30.6.2020
Imunogenetické markery u slovenských pacientov s Alzheimerovou chorobou
Immunogenetic markers in Slovak patients with Alzheimer´s disease
Program: VEGA
Project leader: MUDr., Mgr. Hromádka Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Modelovanie interakčných mechanizmov medzi neurónmi a gliovými bunkami v Alzheimerovej chorobe
Modeling of interactions between neurons and glial cells in Alzheimer\’s disease
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žilková Monika PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Vplyv stravy bohatej na tuky na fyziólogiu neurónov CNS, funkciu synapsií a pathologické procesy v neurodegenerácii
The effect of high-fat diet on the physiology of CNS neurons, their synapses and pathological processes in neurodegeneration
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Jadhav Santosh PhD.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019